Двуканална елетротерапия PhysioGo 100A

код: 102

ЕРГОНОМИЯ

ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ
Работа в режим CC (изходен ток) и CV (изходно напрежение)

 
ТОКОВЕ
– интерферентен (динамичен, изопланарен, едноканален (AMF))
– TENS (симетричен, асиметричен, променлив, импулсен)
– TENS за спастична парализа
– Kotz’ / руска стимулация
– тонолиза
– диадинамик (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
– импулс – правоъгълен, триъгълен
– Треберт импулс, Leduc’ импулс
– униполярен синусоидален
– галваничен
– микротокове
ЕЛЕКТРОДИАГНОСТИКА